< Back to Search

FY2008 Annual Report - Table 67

Office of Child Support Enforcement

Published: December 1, 2008
Table 67: Full-Time Equivalent Staff by State and Local, Cooperative Agreement, and Privatized IV-D Offices, FY 2007 and FY 2008
STATES Total Full-Time Equivalent Staff State and Local IV-D Offices Under Contract, Interagency,
or Cooperative Agreeement
Privatized IV-D Offices
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Source: Form OCSE-157 lines 30, 31, and 32.
1 Employed as of September 30th of the respective fiscal year.
NA - Not Available.
ALABAMA 757 745 551 543 170 171 36 31
ALASKA 247 247 232 232 15 15 NA NA
ARIZONA 1,088 979 883 825 190 154 15 NA
ARKANSAS 783 810 783 810 NA NA NA NA
CALIFORNIA 9,842 9,512 8,752 8,443 1,090 1,069 NA NA
COLORADO 657 676 554 576 40 40 63 60
CONNECTICUT 456 470 171 173 285 297 NA NA
DELAWARE 220 206 202 193 18 13 NA NA
DIST. OF COL. 211 300 166 204 45 96 NA NA
FLORIDA 3,048 3,085 2,188 2,231 429 412 431 442
GEORGIA 1,514 1,337 1,260 1,164 254 173 NA NA
GUAM 48 56 48 56 NA NA NA NA
HAWAII 207 192 167 186 40 6 NA NA
IDAHO 162 148 162 148 NA NA NA NA
ILLINOIS 1,579 1,613 923 980 446 633 210 NA
INDIANA 931 1,003 82 97 849 906 NA NA
IOWA 617 636 462 501 97 93 58 42
KANSAS 600 723 427 402 173 321 NA NA
KENTUCKY 799 879 131 158 668 721 NA NA
LOUISIANA 883 890 510 500 373 390 NA NA
MAINE 293 262 263 230 30 32 NA NA
MARYLAND 1,052 1,038 704 691 190 193 158 154
MASSACHUSETTS 793 822 720 748 73 74 NA NA
MICHIGAN 2,346 2,304 184 183 2,162 2,121 NA NA
MINNESOTA 1,601 1,610 1,390 1,391 211 219 NA NA
MISSISSIPPI 457 459 457 459 NA NA NA NA
MISSOURI 938 1,263 823 818 NA 313 115 132
MONTANA 168 168 168 168 NA NA NA NA
NEBRASKA 504 409 112 101 285 200 107 108
NEVADA 469 439 100 100 369 339 NA NA
NEW HAMPSHIRE 199 183 170 168 29 15 NA NA
NEW JERSEY 2,169 2,197 615 606 1,554 1,591 NA NA
NEW MEXICO 399 403 399 403 NA NA NA NA
NEW YORK 3,207 3,144 2,402 2,352 805 792 NA NA
NORTH CAROLINA 1,687 1,687 1,443 1,443 173 173 71 71
NORTH DAKOTA 161 156 161 156 NA NA NA NA
OHIO 4,448 4,344 3,525 3,434 923 910 NA NA
OKLAHOMA 707 678 477 473 178 156 52 49
OREGON 741 742 594 594 147 148 NA NA
PENNSYLVANIA 2,959 3,036 126 192 2,833 2,844 NA NA
PUERTO RICO 854 853 791 790 63 63 NA NA
RHODE ISLAND 104 82 84 62 20 20 NA NA
SOUTH CAROLINA 269 271 269 269 NA 2 NA NA
SOUTH DAKOTA 109 106 98 95 11 11 NA NA
TENNESSEE 1,043 1,120 171 164 546 643 326 313
TEXAS 2,680 2,706 2,595 2,620 85 86 NA NA
UTAH 516 496 467 448 49 48 NA NA
VERMONT 129 123 129 123 NA NA NA NA
VIRGIN ISLANDS 51 55 51 55 NA NA NA NA
VIRGINIA 996 998 935 944 NA NA 61 54
WASHINGTON 1,621 1,537 1,171 1,198 450 339 NA NA
WEST VIRGINIA 533 527 490 452 NA 31 43 44
WISCONSIN 1,048 1,064 823 855 225 209 NA NA
WYOMING 204 206 82 83 63 64 59 59
TOTALS 60,104 59,995 41,643 41,290 16,656 17,146 1,805 1,559

 

Back to Top