< Back to Search

FY2009 Annual Report Table 63

Published: December 1, 2009
Table 63: Cases With Medical Coverage Received from any Source* for Four Consecutive Fiscal Years
STATES 2006 2007 2008 2009
Source: Form OCSE-157 line 35.
*New reporting requirement introduced for FY 2006, but States had until October 30, 2009 to report.
NA - Not Available.
ALABAMA NA NA NA 195,529
ALASKA NA NA NA 17,560
ARIZONA NA NA NA 42,083
ARKANSAS NA NA NA 77,006
CALIFORNIA NA NA NA 949,241
COLORADO NA NA NA 35,611
CONNECTICUT NA NA 117,742 120,743
DELAWARE NA NA NA 42,072
DIST. OF COL. NA NA NA 32,223
FLORIDA NA NA NA 500,954
GEORGIA 313,597 332,498 295,890 211,330
GUAM NA NA NA 734
HAWAII NA NA NA 28,756
IDAHO NA 61,552 63,889 66,243
ILLINOIS NA NA NA 31,244
INDIANA NA NA NA 155,126
IOWA NA NA NA 117,878
KANSAS 82,892 82,197 81,031 80,866
KENTUCKY NA NA NA 61,948
LOUISIANA 211,447 213,143 217,480 220,883
MAINE NA NA NA 23,261
MARYLAND NA NA NA NA
MASSACHUSETTS NA NA 70,736 83,701
MICHIGAN NA NA NA 643,633
MINNESOTA NA NA NA 84,143
MISSISSIPPI NA NA NA NA
MISSOURI NA NA NA 74,046
MONTANA 11,927 12,830 13,435 10,390
NEBRASKA NA 28,437 34,119 36,104
NEVADA NA NA 21,338 23,103
NEW HAMPSHIRE NA NA NA 14,238
NEW JERSEY NA NA NA 97,693
NEW MEXICO NA NA NA 41,050
NEW YORK NA NA NA 363,626
NORTH CAROLINA NA NA NA 310,330
NORTH DAKOTA 18,601 20,111 21,669 26,413
OHIO NA NA NA 665,442
OKLAHOMA NA NA NA NA
OREGON NA NA NA 79,886
PENNSYLVANIA NA NA NA 372,097
PUERTO RICO NA NA NA NA
RHODE ISLAND NA NA NA NA
SOUTH CAROLINA NA NA NA 118,173
SOUTH DAKOTA 21,162 21,423 22,515 22,037
TENNESSEE NA NA NA 321,549
TEXAS NA NA NA 766,956
UTAH 40,310 35,904 36,530 36,851
VERMONT NA NA NA 1,965
VIRGIN ISLANDS NA NA 169 147
VIRGINIA NA NA NA NA
WASHINGTON NA NA NA 19,815
WEST VIRGINIA NA NA NA 65,073
WISCONSIN NA NA NA 213,639
WYOMING NA NA NA 2,835
TOTALS 699,936 808,095 996,543 7,506,226

 

Back to Top