FACT SHEET: VICTIM ASSISTANCE (Polish)

FACT SHEET: VICTIM ASSISTANCE (Polish)

FACT SHEET: VICTIM ASSISTANCE (Polish)

POMOC OFIAROM
INFORMACJE

Handel żywym towarem jest współczesną formą niewolnictwa. Powiązany z nielegalnym handlem bronią, handel ludźmi jest obecnie drugą pod względem wielkości, po handlu narkotykami, przestępczą działalnością na świecie, a pierwszą, gdy chodzi o dynamikę rozwoju.

Ustawa TVPA z 2000 r. o ochronie ofiar handlu ludźmi stanowi podstawę dla ofiar handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych, które nie są obywatelami USA, do ubiegania się o specjalną wizę, zasiłki oraz inne świadczenia, które pozwolą im rozpocząć na nowo bezpieczne życie. Pomoc socjalna dostępna dla kwalifikujących się do niej ofiar obejmuje programy pomocy prawnej, mieszkaniowej, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, opiekę zdrowotną oraz programy edukacyjne. Ofiary będące obywatelami Stanów Zjednoczonych są już uprawnione do korzystania ze wspomnianej pomocy

Pomoc dostępna dla ofiar handlu ludźmi
Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), które posiadają zaświadczenie z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), mogą otrzymywać finansowane przez państwo świadczenia i zasiłki w takim samym zakresie, jak uchodźcy. Aby otrzymać zaświadczenie należy:

 • być ofiarą handlu ludźmi zgodnie z definicją ustawy TVPA,
 • wyrazić wolę pomocy w prowadzeniu dochodzenia i wniesieniu oskarżenia przeciwko handlarzom oraz
 • złożyć wypełniony rzetelnie wniosek o wizę typu T lub
 • otrzymać z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego status „przedłużonej obecności” (Continued Presence).
 • Dzieci będące ofiarami handlarzy żywym towarem (osoby poniżej 18 roku życia) są automatycznie uprawnione do korzystania z wszystkich tych świadczeń – nie muszą ubiegać się o wizę typu T, czy też o status „przedłużonej obecności”. W przypadku tych osób Departament HSS wydaje tzw. „list kwalifikujący” po uprzednim zweryfikowaniu informacji, że dziecko jest ofiarą handlarzy. Osoby posiadające wspomniane zaświadczenie mogą otrzymywać świadczenia i pomoc zapewniającą im bezpieczeństwo i ochronę, w tym:
 • pomoc mieszkaniową
 • dożywianie
 • pomoc w uzyskaniu dochodów
 • pomoc w zatrudnieniu
 • naukę języka angielskiego
 • opiekę medyczną
 • opiekę psychologa
 • pomoc w przypadku ofiar tortur

Wykaz konkretnych programów pomocy dostępnych dla osób dorosłych posiadających stosowne zaświadczenie i uprawnionych dzieci o statusie ofiary handlu ludźmi można znaleźć na drugiej stronie.

Status imigranta
Ustawa TVPA oznacza zmianę w polityce dotyczącej prawa imigracyjnego, na podstawie którego wiele ofiar handlu ludźmi, uznanych jako osoby nielegalnie przebywające na terenie USA, było uprzednio deportwanych. Ustawa TVPA wprowadza wizę T, która przyznaje ofiarom tego procederu status tymczasowego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Uznaje ona, iż nie zawsze nakaz powrotu do ojczyzny jest dobrym rozwiązaniem, i w związku z tym należy dać ofiarom szansę na rozpoczęcie nowego życia bez obawy przed deportacją.

Po upływie trzech lat posiadacz wizy T może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. W niektórych przypadkach ustawa zezwala na uzyskanie wizy T również członkom rodziny ofiary procederu handlu ludźmi.

Oto niektóre ze specjalnych programów pomocy, o które mogą ubiegać się ofiary:

 • TANF (program tymczasowej pomocy dla rodzin potrzebujących) - Program zasiłków pieniężnych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia w przypadku potrzebujących rodzin posiadających niepełnoletnie dzieci.
 • Program znaczków żywnościowych - Forma płatności za żywność, honorowane w większości sklepów spożywczych.
 • SSI (rodzaj dodatkowego zasiłku) - Comiesięczny zasiłek dla osób niewidomych, niepełnosprawnych lub powyżej 65 roku życia, posiadających ograniczone dochody i środki do życia.
 • Program dla torturowanych - Finansowane przez HHS świadczenia socjalne, prawne, zdrowotne i opieka psychologa dla osób torturowanych.
 • SCHIP (państwowy program ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci) - Państwowy program dla nieubezpieczonych dzieci w wieku poniżej 18 lat z rodzin o niskich dochodach lub dzieci młodszych, które nie kwalifikują się do programu Medicaid.
 • Program dla nieletnich uchodźców bez opiekunów - Program pomocy nieletnim i samotnym uchodźcom oraz ofiarom handlu ludźmi mająca na celu ułatwienie im wejścia w dorosłe życie i osiągniecie społecznej i finansowej niezależności. W razie potrzeby zapewnia pomoc w łączeniu rodzin.
 • Ubezpieczenie Medicaid - Publiczny program ubezpieczeń zdrowotnych dla osób z niskimi dochodami i ograniczonymi środkami do życia.
 • Zdrowotne programy badań przesiewowych - Programy oferowane przez Państwowy Departament Zdrowia Publicznego mające na celu diagnozowanie i leczenie chorób oraz zapobieganie im (dotyczą one między innymi gruźlicy (TB), chorób pasożytniczych, zapalenia wątroby oraz szczepień w przypadku dzieci).
 • RCA i RMA (pomoc finansowa i opieka medyczna dla uchodźców) - Program Departamentu HHS dostępny dla ofiar, które nie zostały zakwalifikowane do innych programów opieki medycznej takich, jak TANF, SSI, czy ubezpieczenia Medicaid. Ofiary te mogą otrzymywać pomoc w ramach tego programu przez osiem miesięcy na podstawie wydanego im zaświadczenia.
 • System One-Stop Career Center - Ośrodki pomagające osobom poszukujących pracy lub potrzebujących dokształcenia w znalezieniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia.
 • Korpusy pracy - Program Departamentu Pracy DOL w ramach, którego młodzież w wieku 16- 24 lat może uzyskać zakwaterowanie i pracę.
 • Program dopasowujący - Finansowany przez HHS program prowadzony przez prywatne agencje, pomagający w uzyskaniu niezależności finansowej. Obejmuje doradztwo w sprawach zatrudnienia, postępowania w danej sytuacji, jak również pomoc finansową i mieszkaniową.
 • Program mieszkaniowy - Uprawnia do korzystania z mieszkań komunalnych.
 • Programy specyficzne dla danego stanu - Każdy ze stanów oferuje dodatkowe programy.